THE 1st TOKYO INTERNATIONAL
SPORTS MEDICINE INNOVATION FORUM

VENUE

Keio Plaza Hotel Shinjuku
Nishi-Shinjuku 2-2-1, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 〒160-8330

Floor Guide